Line: @weshopchina|02-105-4461
price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า สั่งสินค้าจากจีน เวปสั่งของจากจีน 2017-07-19T16:44:21+07:00

สั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า สั่งสินค้าจากจีน เวปสั่งของจากจีน checkสั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า สั่งสินค้าจากจีน เวปสั่งของจากจีน checkสั่งสินค้าจากจีนสั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า สั่งสินค้าจากจีน เวปสั่งของจากจีน checkสั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า สั่งสินค้าจากจีน เวปสั่งของจากจีน check

นำเข้าสินค้าจากจีน เถาเป่า

วิธีการคำนวณโดยละเอียดโปรดเลื่อนลงด้านล่าง

** หมายเหตุ weshopchina ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท หากมีการนำเข้ามา weshopchina จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าขนส่งสินค้าจากจีน

หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมาย และ ใบอนุญาต อ.ย. ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

นำเข้าสินค้าจากจีน เถ่าเป่าสั่งสินค้าจากจีน เถ่าเป่าสั่งของจากจีน เถ่าเป่า

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท

ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000  = ค่าตีลังไม้

ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง

คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

 • ระดับ Classic ยอดสะสมน้อยกว่า 20,000 บาท

 • ระดับ BRONZE ยอดสะสมมากกว่า 20,000 บาท

 • ระดับ SILVER ยอดสะสมมากกว่า 100,000 บาท

 • ระดับ DIAMOND ยอดสะสมมากกว่า 500,000 บาท

 • ระดับ STAR ยอดสะสมมากกว่า 2,000,000 บาท

นำเข้าสินค้าจากจีน เถาเป่า

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

พรีออเดอร์จากจีน เถาเป่า

หมายเหตุ

 •  มารับสินค้าด้วยตนเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่ายใช้จ่ายในส่วนนี้

 • จัดส่งโดยรถบริษัท ราคาเหมาเที่ยวละ 599 บาท (เฉพาะในเขตกรุงเทพ) แนะนำสำหรับกรณีต้องการขนจำนวนเยอะ

 • จัดส่งโดยบริษัทเอกชน ตามรางข้างบนนี้

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

พรีออเดอร์จากจีน เถาเป่า

หมายเหตุ

 •  มารับสินค้าด้วยตนเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่ายใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งโดยรถบริษัท ราคาเหมาเที่ยวละ 599 บาท (เฉพาะในเขตกรุงเทพ) แนะนำสำหรับกรณีต้องการขนจำนวนเยอะ
 • จัดส่งโดยบริษัทเอกชน ตามรางข้างบนนี้

1

ชำระเงินงวดที่1

สั่งของจากจีน เถาเป่า

2

ชำระเงินงวดที่2

ค่าขนส่งจีนมาไทย

สั่งสินค้าจากจีน เถาเป่า

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

หากใช้หน่วยกิโล (กิโล) คำนวณโดย ใช้ น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโล  = ค่าขนส่งของท่าน

ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ  = 10 คูณกับ  69 =  690 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)   คำนวณโดย ใช้ ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน

ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรืออ = 0.06 คูณกับ 6,400 = 384 บาท

หมายเหตุ

ในการคำนวณค่าขนส่ง จะใช้เกณฑ์  Logistic สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก

.

.

ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

 *เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทยเท่านั้น*