Line: @weshopchina|02-105-4461
วิธีเติมเงิน รับสั่งของจากจีน เถาเป่า สั่งสินค้าจากจีน 2017-02-18T10:20:10+07:00

สั่งสินค้าจากจีน

วิธีเติมเงินเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 1

โอนเงินเข้าสู่บัญชี ZEMIN YANG

ธนาคารกสิกรไทย Kasikorn Bank 022-3-74195-9

สั่งของจากจีน เถาเป่า
ขั้นตอนที่ 2

 แจ้งเติมเงินที่หน้า “การเงิน”

โดยแนบรูปหลักฐานการโอนเงิน

สั่งสินค้าจากจีน เถ่าเป่า
ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบเงินเข้าสู่ระบบ

นำเข้าสินค้าจากจีน เถาเป่า

นำเข้าสินค้าจากจีน

loading_img